Kredyty dla firm

Celem każdego przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku, który można przeznaczyć na rozwój i inwestycje.

 

W ten sposób firma może zaistnieć na rynku i konkurować z innymi podmiotami gospodarczymi. Niekiedy kredyty dla firm przydają się, by zażegnać kłopoty finansowe, które uniemożliwiają realizację bieżących wydatków. Jakie są rodzaje produktów finansowych, które oferujemy? Co warto wiedzieć na ich temat?

Co to jest kredyt?

Podstawą pomocy finansowej jest zawiązanie umowy, między kredytobiorcą, a bankiem. Określa ona wysokość rat, a także czas, w którym należność powinna być spłacana. Kredytobiorcą może być zarówno osoba prywatna, przedsiębiorstwo, jak i instytucja. Przyznaną gotówkę właściciele przedsiębiorstw mogą wydać na różne cele, które przyczynią się do jego intensywnego rozwoju. Zalicza się do nich zakup innowacyjnych sprzętów i wyposażenia, np. komputerów lub linii produkcyjnych, nabycie nieruchomości, do których możemy zaliczyć magazyny lub lokale handlowe, a także zakup samochodu firmowego. Ponadto środki finansowe otrzymane w wyniku kredytu dla firmy, przedsiębiorstwo może przeznaczyć na prowadzenie kampanii marketingowej, mającej na celu promowanie produktów i usług.

Skontaktuj się z nami

Jak wybrać kredyt dla firm?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów finansowych, z których mogą korzystać zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe oferują różne rodzaje kredytów dla firm, wśród których można wyróżnić takie rodzaje, jak pożyczki odnawialne, obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, pomostowe, lombardowe oraz gotówkowe. Wybór jest całkiem spory, a przy jego wyborze najlepiej skontaktować się ze specjalistą, który przedstawi wady i zalety każdego z nich.

Ile kosztuje kredyt firmowy?

Jest to jedna z wytycznych, którymi kierują się właściciele przedsiębiorstw występując z wnioskiem o przyznanie kredytu dla firm. Nie można jednak jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bowiem na koszt składa się wiele opłat, między innymi za rozpatrzenie wniosku, z tytułu wcześniejszej spłaty należności, wyceny zabezpieczenia czy za sporządzenie aneksu. Dodatkowo do kwoty kredytu dla firmy należy doliczyć prowizję i oprocentowanie. Pierwsza z wymienionych to opłata, którą bank pobiera za przyznanie i uruchomienie produktu finansowego. Jej wysokość zależy od kwoty, jaka została przyznana. Prowizja bankowa jest jednorazowa i można ją wliczyć w sumę należności i comiesięcznie spłacać. W przypadku oprocentowania, jego wartość służy do naliczania odsetek. Na jego wysokość składa się marża banku i stawka zmienna.

Formalności związane z kredytem dla firm

By uzyskać pomoc finansową na rozwój lub ratowanie przedsiębiorstwa, należy się odpowiednio przygotować. Warto zebrać odpowiednie dokumenty, które będą stwierdzały posiadanie zdolności, a także pozytywną historię kredytową w banku. Kolejnym wymogiem jest zabezpieczenie finansowania. Im dłużej przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku, tym większe prawdopodobieństwo, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Minimum jest to rok lub 2 lata, chociaż na rynku dostępne są także oferty dla przedsiębiorstw z półrocznym stażem. Ponadto do placówki bankowej, w której ubiegamy się o kredyt dla firmy, należy dostarczyć zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej i REGON. Kluczowe są także udokumentowane przychody i rozchody przedsiębiorstwa, na podstawie których bank oceni potencjał ekonomiczny.

Kredyt obrotowy dla firm – co to?

Wśród produktów finansowych oferujących przez firmy udzielające wsparcia finansowego dostępny jest obrotowy kredyt dla firm. Pomaga on utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa i najczęściej jest on przeznaczany na opłacanie bieżącej działalności. Uzyskaną gotówkę w ramach wspomnianej pomocy można wydać na wypłaty dla pracowników,
niezbędne materiały i surowce do produkcji czy towar. Tego typu pożyczkę można wziąć w dowolnym czasie i na wybrany okres spłaty, który nie przekroczy trzech lat. Plusem tego typu kredytu dla firm jest fakt, iż można się na niego zdecydować wielokrotnie.

Kredyt inwestycyjny dla firm – co to?

Jednym z popularniejszych kredytów dla firm jest kredyt inwestycyjny. Przyznawany jest on przedsiębiorcom, którzy decydują się rozpocząć działalność biznesową i potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki. Środki te są niezbędne na rozwój nowych inwestycji i projektów, które w przyszłości mogą się zwrócić. Wspomniany wcześniej inwestycyjny kredyt dla firmy jest udzielany na okres nawet dwudziestu lat. Z otrzymanych
finansów można zakupić nowe urządzenia, przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa, a także wdrożyć nowe oprogramowanie. Tego typu pomoc finansowa wymaga jednak zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomość, przeniesienia własności lub weksla in-blanco.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.